Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Sessió Formativa- IVA Reduït a les obres de Reformes

8 Abril, 2019

Informació


Data: 10/04/2019

Durada: 2 hores

Horari: 15:00 - 17:00

Lloc: A la seu del Gremi

Preu agremiats: Gratuit

Preu no agremiats: 40€ + Iva

Altres:

1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.
2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.
3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.

1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.
– Requisits.
– Concepte d’execució d’obra.
– Concepte d’habitatge
– Destinatari de l’execució d’obra i reparació.
– Concepte i valoració de l’aportació de materials.
– Criteris de l’Administració Tributària

2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.
a. Impost sobre la renda de les persones fisicas
o Despeses deduïbles.
o Reducció de la base imposable.
o Deduccions i bonificacions en la quota.
b. Impost de societats
o Despeses deduïbles.
o Reducció de la base imposable.
o Deduccions i bonificacions en la quota.

3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.
– Mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.
– Control del la jornada de treball dels empleats.

T'interesa? Apunta't!


D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i informar dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/ Diputació 238-244 1er 1a; 08007 BARCELONA.
* camps obligatoris


Comparteix!