Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Subvencions a la contractació

28 Gener, 2019

CREA FEINA PLUS 2022

Ajuntament de Barcelona

Termini: del 2 de juny al 25 de novembre 2022

Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

Programa d’ajuts a la contractació per tal de realitzar noves contractacions de persones en situació d’atur, de llarga durada i/o de col·lectius de risc d’exclusió social.Les empreses i persones treballadores autònomes podeu rebre ajuts de 5.000 euros per cada nou contracte formalitzat, amb un plus de 1.000 euros si la contractació es destina als col·lectius amb major taxa d’atur a la ciutat: dones i joves (menors de 30 anys) i majors de 45 anys. A més, s’inclou un nou plus de fins a 3.000 euros si la contractació es destina a col·lectius en situació de risc o vulnerables (persones amb diversitat funcional, persones refugiades, joves tutelats, etc.).En tots els casos, la persona contractada ha d’estar a l’atur i empadronada a Barcelona, ha de portar més de 12 mesos dels últims 18 en situació d’atur o pertànyer a algun dels col·lectius identificats com de risc d’exclusió social, i els contractes han de ser d’un mínim de sis mesos (o indefinits); a jornada completa per als casos d’atur de llarga durada.

+ INFOCREA FEINA PLUS 2022

Enllaç al tràmit

LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI…

  • Té com a mínim un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
  • No està afectada actualment per processos de regulació d’ocupació, incloent-hi els temporals.
  • Subscriu i formalitza un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit), a jornada completa en casos de contractació de persones en situació d’atur de llarga durada o també a jornada parcial en casos de contractació de persones en risc d’exclusió. Es contemplen els contractes des de l’1 de gener de 2022 i que continuïn en vigor en el moment de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

INTEGRACIÓ DE PERSONES VULNERABLES 

Generalitat de Catalunya

Termini: del 2 de juny fins al 30 de setembre 2022

Se subvenciona a les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos alguna de les persones següents:

• Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

• Persones en situació o en risc d’exclusió social, prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses.

• Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el moment de la contractació.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada completa.

Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos, se subvencionarà la part proporcional.

Enllaç al tràmit

Infografia

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte a l’adreça de correu electrònic: sioasdiversitat.tsf@gencat.cat